Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári správcom InBase s.r.o., so sídlom Gorkého 87/44, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 04490231 (príp. Jeho zamestnanci) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý/á svojich práv podľa § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a zoznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Účel spracovania osobných údajov

V súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené v tomto formulári zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely zasielania obchodných správ subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, kedy subjekt údajov priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si neželá, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané, maximálne však na dobu 5 (piatich) rokov. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité správcom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu správcu.

Vyhlásenie správcu

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo inej fyzickej osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.