Společnost vlastnící dva žulové lomy s oprávněním k těžbě

Olomoucký kraj, ČR

číslo ponuky: 200026

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako výška úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Ročné tržby (odhad)
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
88 163 000 €
História
Dĺžka fungovania podniku.
24 rokov
Ročná EBITDA (odhad)
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
na vyžiadanie
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer ku dňu zverejnenia ponuky.
0

Základní informace

Předmětem prodeje je akciová společnost, vlastnící dva samostatné žulové lomy cca 2 km od sebe vzdálené. Jedná se o lomy s již povolenou těžbou zásob žuly (granitu) používané zejména v kamenictví a stavebnictví. Jde o zajímavou alternativní investici s velmi dobrou rentabilitou.

Na prodej je primárně celá společnost, vlastnící oba lomy, jednou z možností je ale i odkup pouze jednoho vybraného lomu. V takovém případě proběhne prodej formou prodeje pozemků a postoupení těžebních práv. Společnost zatím lomy neprovozovala, neměla žádné zaměstnance – jsou pouze hrazené poplatky spojené s vlastnictvím lomů jako takových. Lomy byly v minulosti akvírovány danou společností jako investice, společnost ale od jejich koupě v lomech netěžila – v lomech bylo těženou jenom předchozím majitelem.

Informace k jednotlivým lomům:

Lom k.ú. Žulová

 • Jedná se o 5 navazujících parcelních čísel o celkové výměře 58 057 m2.
 • Vyhrazený dobývací prostor s povolenou těžbou 90 833 m3, skutečné zásoby jsou ale mnohem větší.
 • Dosud bylo vytěženo cca 4 000 m3 (10,7 tis. tun) granitu ročně.
 • Jde o jemný až středně zrnitý granodiorit a granit tmavšího a světlejšího typu slezské žuly.
 • 60 % je vhodný pro hrubou kamenickou výrobu a 40 % pro ušlechtilou kamenickou výrobu.
 • Přístup k lomu je po obecní a pak vlastní cestě, v blízkosti je trafostanice.
 • Lom leží těsně před chráněnou krajinnou oblastí, možnost po vytěžení využít alternativně pro rekreaci, na hoře se nachází kostel a oblíbené poutní místo, dnes v lomu trénují horolezci.
 • Ocenění zásob granitu dle znaleckého posudku: 1 043 280 000 Kč.
 • Ocenění pozemku nad zásobami dle posudku 22,5 mil. Kč, což odpovídá i aktualizovanému posudku z r. 2018 (posudek můžeme doložit).
 • V lomu je skrývka částečně již provedena, povolená bloková těžba s odstřelem černým prachem, pro těžbu používali: autojeřáb, nakladač, rypadlo, terénní vysokozdvižný vozík, pojízdný kompresor a štípačky.
 • Rozhodnutím BÚ (Báňského úřadu) povolena hornická činnost a trhací práce malého rozsahu.
 • V současnosti je možné dosahovat provozem lomu přibližně 20 – 25% marže.

Lom k.ú. Vápenná

 • Jedná se o 2 navazující parcelní čísla o celkové výměře 40 659 m2.
 • Nevyhrazený dobývací prostor s povolenou těžbou 346 770 m3.
 • Zde bylo ročně těženo cca 4,5 tis. tun/rok velmi světlého granitoidu.
 • Je zde opět bloková těžba vhodná z 80 % pro kamenickou výrobu a 20 % pro ušlechtilou kamenickou výrobu.
 • Na pozemcích se nacházejí zbytky sociálního zázemí firmy, trafostanice na hranici pozemku.
 • Ocenění zásob granitu dle znaleckého posudku 1 435 940 000 Kč.
 • Dle ocenění hodnota pozemků nad zásobami oceněna na 31 mil. Kč (posudek můžeme doložit).
 • Lom je aktuálně zatopen spodní vodou, odčerpávání spodní vody probíhalo v době těžby cca 1x za 3 týdny do potoka v hranici pozemků. Ani zde nic nebrání okamžitému obnovení těžby.
 • Lom má po dokončení těžby rekreační potenciál.
 • U obou lomů podle šetrnosti těžby a využití žulových lomů je výtěžnost 90 %.

Předpokládáná ekonomika těžby

 • Povolená těžební zásoba 437 603 m3, 90% výtěžnost = 393 842 m3 = 1 053 529 tun.
 • Dle statistik českého statistického úřadu se slezská žula na kostky, obrubníky apod. v r. 2018 prodávala za 2 050 Kč/t. Takže pokud by se prodala celá zásoba s 90% výtěžností, pak by prodej činil 2 159 734 905 Kč.
 • 20% marží by bylo dosaženo 431 946 981 Kč celkového odhadovaného prodeje.
 • Vstupní náklady mimo běžné provozní náklady nutné na těžbu = nákup lomů + 15 mil. Kč na nákup strojů.
 • Roční těžba 15 000 t/rok je těžba malého rozsahu, odpovídá původní těžbě společností, od kterého byly lomy koupeny. Tímto rozsahem by bylo lomy vytěžené za cca 70 let s 90% výtěžností. 

Společnost má zpracovanou detailní dokumentaci k obou lomům, včetně posouzení tržní ceny těžitelných zásob, posudků o ceně pozemků, plány otvírky a dobývání. Veškerou dokumentaci poskytneme vážným zájemcům na základě podepsané dohody o mlčenlivosti.

Hodnoty uvedené výše v přehledu tržeb a EBITDA představují údaje dosažitelné při vytěžení celého těžitelného objemu u obou lomů. Rychlost těžby je vysoce variabilní (těžba může trvat teoreticky 5 ale i 70 let), proto neuvádíme číselné údaje za rok.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!