Společnost vlastnící dva žulové lomy s oprávněním k těžbě

Olomoucký kraj, ČR

číslo ponuky: 200026

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
88 163 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
24 rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
0

Základní informace

Předmětem prodeje je akciová společnost, vlastnící dva samostatné žulové lomy cca 2 km od sebe vzdálené. Jedná se o lomy s již povolenou těžbou zásob žuly (granitu) používané zejména v kamenictví a stavebnictví. Jde o zajímavou alternativní investici s velmi dobrou rentabilitou.

Na prodej je primárně celá společnost, vlastnící oba lomy, jednou z možností je ale i odkup pouze jednoho vybraného lomu. V takovém případě proběhne prodej formou prodeje pozemků a postoupení těžebních práv. Společnost zatím lomy neprovozovala, neměla žádné zaměstnance – jsou pouze hrazené poplatky spojené s vlastnictvím lomů jako takových. Lomy byly v minulosti akvírovány danou společností jako investice, společnost ale od jejich koupě v lomech netěžila – v lomech bylo těženou jenom předchozím majitelem.

Informace k jednotlivým lomům:

Lom k.ú. Žulová

 • Jedná se o 5 navazujících parcelních čísel o celkové výměře 58 057 m2.
 • Vyhrazený dobývací prostor s povolenou těžbou 90 833 m3, skutečné zásoby jsou ale mnohem větší.
 • Dosud bylo vytěženo cca 4 000 m3 (10,7 tis. tun) granitu ročně.
 • Jde o jemný až středně zrnitý granodiorit a granit tmavšího a světlejšího typu slezské žuly.
 • 60 % je vhodný pro hrubou kamenickou výrobu a 40 % pro ušlechtilou kamenickou výrobu.
 • Přístup k lomu je po obecní a pak vlastní cestě, v blízkosti je trafostanice.
 • Lom leží těsně před chráněnou krajinnou oblastí, možnost po vytěžení využít alternativně pro rekreaci, na hoře se nachází kostel a oblíbené poutní místo, dnes v lomu trénují horolezci.
 • Ocenění zásob granitu dle znaleckého posudku: 1 043 280 000 Kč.
 • Ocenění pozemku nad zásobami dle posudku 22,5 mil. Kč, což odpovídá i aktualizovanému posudku z r. 2018 (posudek můžeme doložit).
 • V lomu je skrývka částečně již provedena, povolená bloková těžba s odstřelem černým prachem, pro těžbu používali: autojeřáb, nakladač, rypadlo, terénní vysokozdvižný vozík, pojízdný kompresor a štípačky.
 • Rozhodnutím BÚ (Báňského úřadu) povolena hornická činnost a trhací práce malého rozsahu.
 • V současnosti je možné dosahovat provozem lomu přibližně 20 – 25% marže.

Lom k.ú. Vápenná

 • Jedná se o 2 navazující parcelní čísla o celkové výměře 40 659 m2.
 • Nevyhrazený dobývací prostor s povolenou těžbou 346 770 m3.
 • Zde bylo ročně těženo cca 4,5 tis. tun/rok velmi světlého granitoidu.
 • Je zde opět bloková těžba vhodná z 80 % pro kamenickou výrobu a 20 % pro ušlechtilou kamenickou výrobu.
 • Na pozemcích se nacházejí zbytky sociálního zázemí firmy, trafostanice na hranici pozemku.
 • Ocenění zásob granitu dle znaleckého posudku 1 435 940 000 Kč.
 • Dle ocenění hodnota pozemků nad zásobami oceněna na 31 mil. Kč (posudek můžeme doložit).
 • Lom je aktuálně zatopen spodní vodou, odčerpávání spodní vody probíhalo v době těžby cca 1x za 3 týdny do potoka v hranici pozemků. Ani zde nic nebrání okamžitému obnovení těžby.
 • Lom má po dokončení těžby rekreační potenciál.
 • U obou lomů podle šetrnosti těžby a využití žulových lomů je výtěžnost 90 %.

Předpokládáná ekonomika těžby

 • Povolená těžební zásoba 437 603 m3, 90% výtěžnost = 393 842 m3 = 1 053 529 tun.
 • Dle statistik českého statistického úřadu se slezská žula na kostky, obrubníky apod. v r. 2018 prodávala za 2 050 Kč/t. Takže pokud by se prodala celá zásoba s 90% výtěžností, pak by prodej činil 2 159 734 905 Kč.
 • 20% marží by bylo dosaženo 431 946 981 Kč celkového odhadovaného prodeje.
 • Vstupní náklady mimo běžné provozní náklady nutné na těžbu = nákup lomů + 15 mil. Kč na nákup strojů.
 • Roční těžba 15 000 t/rok je těžba malého rozsahu, odpovídá původní těžbě společností, od kterého byly lomy koupeny. Tímto rozsahem by bylo lomy vytěžené za cca 70 let s 90% výtěžností. 

Společnost má zpracovanou detailní dokumentaci k obou lomům, včetně posouzení tržní ceny těžitelných zásob, posudků o ceně pozemků, plány otvírky a dobývání. Veškerou dokumentaci poskytneme vážným zájemcům na základě podepsané dohody o mlčenlivosti.

Hodnoty uvedené výše v přehledu tržeb a EBITDA představují údaje dosažitelné při vytěžení celého těžitelného objemu u obou lomů. Rychlost těžby je vysoce variabilní (těžba může trvat teoreticky 5 ale i 70 let), proto neuvádíme číselné údaje za rok.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.