< Zpět na přehled článků

Ako predať podnik: časť siedma – príprava prezentácie firmy

9. októbra 2019

informacni-teaser

Táto časť nášho seriálu je posledná, ktorá sa týka prípravy na predaj podniku. Cieľom bude vytvorenie informačných materiálov pre jednoduchú prezentáciu firmy potenciálnym záujemcom. Tieto materiály by mali zhŕňať všetky podstatné informácie potrebné na rozhodovanie záujemcu a dôvod, prečo by mal firmu chcieť kúpiť za stanovených podmienok. Vzhľadom na rozsah a podrobnosť informácií, v našej praxi rozlišujeme dva typy informačných materiálov – informačný teaser a informačné memorandum.

Informačný teaser

Informačný teaser, alebo tiež ponukový list, je stručným, často 1-stránkovým dokumentom obsahujúcim základný popis podnikania, základné finančné informácie a prezentáciu požadovaných podmienok predaja. Mal by byť základom pre predaj podniku akejkoľvek veľkosti a u menších firiem postačuje ako jediný prezentačný materiál. Štruktúra informačného teasera môže byť rôzna, určite však odporúčame zahrnúť tieto informácie:

 • zameranie podniku, jeho špecializácia a skúsenosti,
 • dôležité zložky hmotného a nehmotného majetku,
 • zamestnanosť v podniku a participácia súčasného majiteľa,
 • základné finančné údaje (ročné tržby, zisk, hodnota majetku, …),
 • dôvod predaja podniku a potenciál pre budúceho majiteľa,
 • predajnú cenu a podmienky predaja.

Je potrebné brať do úvahy, že informačný teaser predstavuje prvé informácie, ktoré sa potenciálni kupujúci o firme dozvedia, preto by mal byť stručný a výstižný a motivovať čitateľa k vyžiadaniu si ďalších informácií. Nie je na škodu zdôrazniť silné stránky a finančný vývoj podporiť jednoduchými grafmi.

Pri použití informačného teasera sa počíta s tým, že sa dostane do rúk rôznym ľuďom a firmám, pre jeho širšie zacielenie, preto je nevyhnutné z neho vyradiť akékoľvek citlivé informácie a často aj informácie podľa ktorých je firmu možné presne identifikovať. Tieto informácie dostanú záujemcovia až v ďalšej fáze rokovania, po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti.

Informačné memorandum

Informačné memorandum je viacstránkový dokument obsahujúci informácie o všetkých dôležitých aspektoch predávaného podniku. Jeho vypracovanie nie je pre predaj firmy nevyhnutné, u väčších a komplexnejších firiem sa však považuje za štandard, pretože výrazne uľahčí rozhodovanie investora v prvých fázach rokovaní. Keďže firma môže mať počas svojho predaja aj desiatky záujemcov, informačné memorandum ušetrí aj čas majiteľa, ktorý by inak venoval mnoho času výkladu týchto informácií na dlhých osobných rokovaniach.

Pokiaľ je dokument spracovaný dôkladne, po jeho prečítaní by mal záujemca mať jasnú predstavu, či má o akvizíciu záujem, alebo nie. Dôležité je teda zahrnúť všetko potrebné. Uvedieme preto základnú štruktúru:

 • charakteristika podnikania – história, vlastnícka štruktúra, zameranie podniku;
 • umiestnenie – poloha, informácie o využívaných nehnuteľnostiach;
 • výhody podniku – silné stránky podnikania,  potenciál rastu;
 • konkurencia – pozícia na trhu, prehľad konkurencie, konkurenčné výhody;
 • produkty/služby – portfólio produktov/služieb, rozdelenie podľa výkonnosti, sezónnosť predajov;
 • majetok – zoznam významných položiek (hmotný majetok, nehmotný majetok), stav zásob;
 • marketing – charakteristika zákazníkov, trendy v odvetví, marketingu (aktuálny prístup, budúci plán a príležitosti);
 • zamestnanci – počet zamestnancov a ich pozície, zmeny po predaji, kľúčoví zamestnanci, činnosť majiteľa;
 • financie – výkazy spoločnosti za posledné 3 roky (súvaha a výkaz ziskov a strát), zhrnutie kľúčových ukazovateľov;
 • podmienky predaja – predajná cena, čo je zahrnuté, prijateľné podmienky financovania, preferované zameranie/skúsenosti kupujúceho, návrh časového plánu predaja, ochota podieľať sa na chode podniku po predaji.

Memorandum by malo byť samozrejme pekné aj na pohľad, preto nie je na škodu zaradiť prehľadné grafy, tabuľky a fotografie priamo z prevádzky. Keďže sa jedná o pomerne komplexný dokument odporúčame pre jeho tvorbu využiť skúsených odborníkov, ktorí zaistia, že bude po obsahovej aj grafickej stránke na profesionálnej úrovni.

Síce je účelom informačného memoranda oznámiť detailnejšie informácie, čitateľ však ešte nemusí byť finálnym kupujúcim a preto je potrebné vypustiť citlivé informácie, ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité a poskytovať dokument až po podpísaní dohody o mlčanlivosti.