MENU ☰

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné zhrnutie

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti InBase s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

 1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť InBase s.r.o., so sídlom Gorkého 87/44, Veveří, 602 00 Brno, identifikačné číslo: 044 90 231, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 90204 (ďalej len “ správca „).
 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Palackého trieda 290/22, Královo Pole, 612 00 Brno, adresa elektronickej pošty info@inbase.sk, telefón +420 731 788 155.
 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Právne základy pre spracovanie osobných údajov

 1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Účely spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, nebude dlhšia, než je potrebné na účely, pre ktoré sú spracovávané, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce pre správcov marketingové služby, mailingové služby a cloudové úložisko.
 2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov a analytických nástrojov.

Práva subjektu údajov

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom:
  • zaslaním e-mailu na info@inbase.cz,
  • kliknutím na možnosť „odhlásiť sa môžete tu“ v e-mailovom obchodnom oznámení
 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu
 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.
 5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.