Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť InBase s.r.o. (ďalej tiež len „InBase“) si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracovaní. Spoločnosť InBase spracováva všetky osobné údaje výlučne v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a dbá na ochranu osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25. 5. 2018 predstavuje najmä nariadenie EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, skrátene „GDPR“), ktoré je v Slovenskej republike doplnené sprievodným zákonom o spracovaní osobných údajov.

Cieľom tohto vyhlásenia je informovať o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou webových stránok spoločnosti InBase (inbase.cz), ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov, kedy pri činnostiach spoločnosti InBase dochádza k spracovaniu osobných údajov ďalších osôb (napríklad klientov, záujemcov a pod.).

Použitie súborov cookie a analýza webových stránok

1.1. S cieľom zlepšiť fungovanie svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít používa spoločnosť InBase na svojich webových stránkach cookie súbory. Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom prehliadača lokálne v počítači, pomocou ktorého je webová stránka zobrazená.

1.2. Cookie súbory neslúžia a ani neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľov webovej stránky.

1.3. V prípade, že návštevník webovej stránky nesúhlasí so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovanie zmenou nastavenia svojho prehliadača. Návod na deaktiváciu a odstránenie Cookies nájdete v pomocníkovi príslušného prehliadača, prípadne sa obráťte na výrobcu prehliadača.

Google Analytics

1.4. Na analýzu webových stránok pomocou cookie súborov používa spoločnosť InBase službu Google Analytics, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

1.5. Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o používaní webovej stránky vytvorené prostredníctvom zhromaždených cookie súborov sú prenesené na server Google v USA a tam podrobené príslušnej analýze.

1.6. Google nebude prenesené dáta, vrátane IP-adresy, spájať s inými dátami.

1.7. Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webovej stránky zabrániť zmenou nastavenia prehliadača, ako je uvedené vyššie.

Spracovanie osobných údajov pre zasielanie ponúk, alebo dopytov formou newsletteru

2.1. V prípade záujmu návštevníka webových stránok o zasielanie ponúk, alebo dopytov, bude spoločnosť InBase na tieto účely spracovávať poskytnuté osobné údaje takéhoto návštevníka, a to vždy minimálne v rozsahu mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónu. Obsah newslettera môže byť personalizovaný na základe poskytnutých údajov a ďalších údajov pre personalizáciu obsahu, ktoré spoločnosť InBase zistia zo správania návštevníka na webových stránkach.

2.2. Osobné údaje návštevníka začne spoločnosť InBase spracovávať až potom, čo návštevník vyplní svoje údaje do kontaktného formulára a potvrdí odoslanie kontaktného formulára. Ak nebude zadanie informácií v kontaktnom formulári potvrdené, budú údaje zadané návštevníkom do formulára bez zbytočného odkladu zlikvidované. Osobné údaje sú spracovávané z dôvodu oprávneného záujmu súvisiaceho s evidenciou a vybavením požiadaviek návštevníka a na účely zachytenia prejavov návštevníkovej vôle.

2.3. Osobné údaje sú spracovávané do doby odvolania zasielania newslettera. Samotné spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať spoločnosť InBase sama. Odvolanie zasielania je možné kliknutím na odkaz „Odhlásiť newsletter“ v zaslanom newsletteri.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti so záujmom o predaj, alebo kúpu podielu v spoločnosti, alebo podniku

3.1. V prípade uzavretia dohody o sprostredkovaní, bude spoločnosť InBase spracovávať osobné údaje klienta, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa a dátum narodenia. Tieto osobné údaje spoločnosť spracuje pre účely vyhotovenia zmluvnej dokumentácie.

3.2. Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov klientov bude spoločnosť InBase vykonávať tiež za účelom realizácie uzatvorenej dohody o sprostredkovaní a v neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv či dohôd uvedených vyššie. Spoločnosť InBase je oprávnená sa klienta, ktorý má záujem o kúpu, opýtať, akým spôsobom bude financovať kúpnu cenu podielu v spoločnosti, alebo podniku, a to za účelom splnenia povinností spoločnosti InBase ako sprostredkovateľa vyplývajúcich zo zákona.

3.3. Spoločnosť InBase vyhotovuje a uchováva kópie preukazov totožnosti klientov, ktoré jej klient poskytne len na účely vyhotovenia zmluvnej dokumentácie a ich jednoznačnej identifikácie. Kópie preukazov totožnosti klientov nie sú ďalej spoločností InBase spracovávané. Pokiaľ nie je obstaranie kópie dokladu nutnou podmienkou pre poskytnutie služby, je možné urobiť len opis údajov z preukazu totožnosti.

3.4. Spoločnosť InBase bude vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu 10 rokov od uzavretia príslušnej zmluvy či dohody uvedenej v bode 3.1. Samotné spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať spoločnosť InBase sama.

Spracovanie osobných údajov pri reakcii na ponuku, alebo dopyt na stránkach InBase

4.1. V prípade vyplnenia formuláru na stránkach InBase, alebo telefonickej či e-mailovej reakcia na zverejnenú ponuku, alebo dopyt, bude spoločnosť InBase z dôvodu oprávneného záujmu súvisiaceho s evidenciou a vybavením požiadaviek klienta a na účely zachytenia prejavov klientove vôle spracovávať poskytnuté osobné údaje takého klienta, a to v rozsahu, ktoré takýto klient poskytne v príslušnom formulári, e-maile, alebo ich oznámi v hovore.

4.2. Spoločnosť InBase je oprávnená sa klienta, ktorý reaguje na ponuku, alebo dopyt opýtať, akým spôsobom bude financovať kúpnu cenu nehnuteľnosti či družstevného podielu, a to za účelom splnenia povinností spoločnosti InBase ako sprostredkovateľa vyplývajúcich zo zákona.

4.3. Záujemca, ktorý poskytne údaje podľa bodu 4.1. tiež vyjadruje súhlas s ich poskytnutím tretím osobám, a to konkrétne klientom spoločnosti InBase, v reakcii na ktorých ponuku, alebo dopyt záujemca údaje poskytol.

4.4. Spoločnosť InBase bude vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu 5 rokov od ich získania podľa bodu 4.1. Samotné spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať spoločnosť InBase sama.

Spracovanie osobných údajov pri vyplnení valuačnej kalkulačky na stránkach InBase

5.1. V prípade vyplnenia formulára pre ocenenie firmy na stránkach InBase, bude spoločnosť InBase spracovávať osobné údaje návštevníka a ďalšie údaje, ktoré návštevník vyplní, pre účely vyhotovenia a zaslania ocenenia spoločnosti, a tiež pre zaslanie ponuky súvisiacich služieb.

5.2. Údaje návštevníka podľa odst. 5.1 budú tiež uschované a použité na identifikáciu vhodných dopytov a osobné údaje budú použité pre kontaktovanie návštevníka, v prípade, že budú údaje o firme vyhovovať aktuálnemu dopytu tretej strany. Nejedná sa o pravidelné zasielanie newsletterov, ale o cielené kontaktovanie v prípade silnej zhody.

5.3. Spoločnosť InBase bude vyššie uvedené údaje spracovávať po dobu 5 rokov od odoslania formulára podľa bodu 5.1. Samotné spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať spoločnosť InBase sama.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

6.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť InBase s.r.o, so sídlom Gorkého 87/44, Veveří, 602 00 Brno, identifikačné číslo: 044 90 231, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 90204 (ďalej len „správca“).

6.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Dobrovského 675/4, Královo Pole, 612 00 Brno, adresa elektronickej pošty info@inbase.sk, telefón +421 919 081 207.

6.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Ďalšie práva spojené s ochranou osobných údajov

7.1. Pri spracovaní osobných údajov spoločnosťou InBase nedochádza k rozhodovaniu založenom výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré by malo právne účinky alebo by sa inak významne dotýkalo dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spoločnosť InBase spracováva podľa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia.

7.2. Subjektom údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť InBase spracováva, patria pri naplnení predpokladov ustanovených právnymi predpismi nasledujúce práva spojené so spracovaním ich osobných údajov:

(i) právo na prístup k osobným údajom spočívajúce v práve dostať bezplatne na základe žiadosti informácie o tom, ktoré ich osobné údaje spoločnosť InBase spracováva,
(ii) právo na opravu ich spracúvaných osobných údajov,
(iii) právo na výmaz ich spracúvaných osobných údajov,
(iv) právo na obmedzenie spracovania ich osobných údajov,
(v) právo na prenosnosť osobných údajov,
(vi) právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je súhlas právnym základom pre príslušné spracovanie osobných údajov.

7.3. Subjekty údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť InBase spracováva, majú ďalej, pri naplnení predpokladov stanovených právnymi predpismi, právo namietať proti spracovaniu ich osobných údajov, ak právny základ spracovania sú oprávnené záujmy spoločnosti InBase (tj. v prípade spracovania osobných údajov pre vnútorné administratívne účely spoločnosti InBase alebo pre ochranu pred prípadnými súdnymi spormi).

7.4. Vyššie uvedené práva, rovnako ako sťažnosti, môžu dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť InBase spracováva, uplatniť písomne či e-mailom u spoločnosti InBase ako správcu osobných údajov, a to na kontaktných údajoch uvedených vyššie v článku 6.

7.5. Používatelia a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť InBase spracováva, sa tiež môžu so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel .: +421 /2 3231 3214, web: https://dataprotection.gov.sk/.