< Zpět na přehled článků

Ako predať podnik: časť šiesta – stanovenie predajnej ceny

9. októbra 2019

V tejto časti nášho seriálu „Ako predať podnik“ si vysvetlíme, ako správne odhadnúť predajnú cenu firmy. Na výpočet ceny podniku existuje množstvo metód, od úplne jednoduchých po veľmi komplexné a náročné. Hodnota firmy je však veľmi subjektívna záležitosť, a aj tá najzložitejšia oceňovacia metóda vám nepovie, ako si bude vašu firmu ceniť prípadný záujemca. V tejto fáze predajného procesu preto úplne stačí použiť jednoduchšie metódy, len za účelom vytvorenia vlastnej predstavy o hodnote podniku. To vám umožní zistiť, či je cena firmy blízka vašim predstavám a potrebám a či nie je vopred potrebné vo firme vykonať určité zmeny na zvýšenie jej hodnoty. V tomto článku budeme vychádzať z veľmi jednoduchej metódy na ocenenie podniku, je to však zároveň metóda, podľa ktorej uvažuje väčšina záujemcov, preto má pre predávajúceho najväčší význam.

Čo k tomu potrebujeme? 

Prvým krokom na zistenie predajnej ceny bude nahromadenie údajov pre následnú analýzu. Tieto údaje nám v dostatočnej miere poskytnú účtovné výkazy v úplnej forme (ak firma nevedie podvojné účtovníctvo, budeme obdobne vychádzať z dostupných výstupov jednoduchého účtovníctva). Štandardne vychádzame najmä zo súvahy a výkazu ziskov a strát, a to minimálne za posledné tri ukončené účtovné obdobia. Do úvahy budeme brať aj predbežné výkazy aktuálneho obdobia. Výkazy získame z účtovných závierok v zbierke listín príslušného súdu, alebo o ne môžeme požiadať účtovníka, nič viac zatiaľ potrebovať nebudeme.

Výpočet EBITDA

Základným údajom potrebným pre náš výpočet bude EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), teda zisk pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie. V rámci štandardného slovenského výkazu ziskov a strát sa zjednodušene môže vychádzať z Výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, od ktorého ešte úroky a dane neboli odpočítané. K tomuto výsledku potom pripočítame všetky odpisy majetku a dostaneme výsledné EBITDA.

Naším cieľom je určenie zisku, ktorý by mal nový majiteľ firmy dosahovať po jej predaji, pričom musíme počítať len s tými nákladmi a výnosmi, ktoré budú prítomné aj po predaji firmy a vo výkaze ziskov a strát sa vyskytujú pravidelne v každom období. Nad každým prípadom je preto potrebné sa zamyslieť a základný vzorec individuálne upraviť.

Bežnými úpravami tohto typu môžu byť napríklad:

  • očistenie o zmenu stavu rezerv a opravných položiek,
  • očistenie o náklady a výnosy z predaja majetku, alebo materiálu,
  • zahrnutie pravidelných finančných nákladov, napr. bankové poplatky, a pod.,
  • zahrnutie nákladov na úroky, pokiaľ daný úver nebude pred predajom firmy splatený.

Určenie koeficientu

Následný výpočet je jednoduchým násobením vypočítaného ukazovateľa EBITDA príslušným koeficientom. Problémom tu samozrejme bude určenie správneho koeficientu, ktorý predstavuje požadovanú návratnosť v rokoch pre kupujúcich. Existuje niekoľko odborníkov, ktorí každoročne vydávajú zoznam priemerných koeficientov na výpočet hodnoty firmy podľa rôznych odvetví a regiónov. Tieto zoznamy môžu byť určite zaujímavé pre veľké spoločnosti, alebo pre porovnanie rozdielov medzi odvetviami. Pre malé firmy v SR však bohužiaľ nemajú až takéto využitie.

Pri malých a stredných firmách v SR sa tento koeficient vo väčšine prípadov pohybuje v rozmedzí 1 – 5 a líši sa najmä od odvetvia. Pre väčšinu výrobných firiem investori počítajú s koeficientom 5, v niekoľkých výnimočných prípadoch aj viac. Pri menších obchodných firmách alebo spoločnostiach poskytujúcich služby (teda štandardne bez veľkých a hodnotných aktív ako sú nehnuteľnosti a stroje) sa stretávame s koeficientom 3 – 4 a najmenší koeficient 1 – 2 sa použije pri e-businessoch, napr. e-shopoch, kde investori vidia najväčšie riziko, alebo tiež u mikro firiem s obratom cca do 100 tis. €. Koeficient vyšší ako 7 sú investori štandardne ochotní akceptovať iba pri pasívnych biznisoch s veľkým podielom nehnuteľnosti na hodnote podniku, teda napríklad pri akvizíciách obchodných centier alebo spoločnosti prenajímajúcej administratívne alebo komerčné priestory.

Ako už ale bolo spomenuté, hodnota firmy je veľmi subjektívna záležitosť a na výšku tohto koeficientu môže mať vplyv veľa iných vlastností firmy (ako pozícia na trhu), ale aj preferencie kupujúceho, ktorý požaduje určitú návratnosť ako súčasť svojej investičnej stratégie.

Od novembra 2019 sme pre vás pripravili online kalkulačku, ktorá na základe Vami vložených informácií dokáže odhadnúť cenu vášho podniku. Kalkulačku pre online ocenenie firmy nájdete na tomto odkaze.

Hodnota majetku

Hodnota majetku firmy je dôležitým faktorom pre stanovenie hodnoty podniku, jej význam pri oceňovaní je však veľmi často medzi predávajúcimi zle pochopený. Mnoho majiteľov firiem si myslí, že po výpočte hodnoty pomocou EBITDA pripočítajú k výslednej hodnote hodnotu majetku firmy a až potom dostanú finálnu predajnú cenu. Toto uvažovanie je však nesprávne, pretože žiadny zo záujemcov na hodnotu firmy nebude nazerať týmto spôsobom. Pokiaľ pomocou EBITDA vypočítame predajnú cenu pre určitú prijateľnú návratnosť pre kupujúceho, každá ďalšia úprava nám túto dobu návratnosti zmení, čo by sa nepáčilo žiadnemu investorovi.

Hodnota majetku by nám preto mala slúžiť najmä na porovnanie s predajnou cenou. Pokiaľ zistíme, že hodnota majetku spoločnosti je vyššia ako cena, ktorú by sme získali za predaj firmy, je to signálom, že predaj firmy pre nás v súčasnosti nie je tá najvhodnejšia možnosť, pretože rozpredajom majetku by sme získali viac peňazí.

Najjednoduchším spôsobom, ako môžeme hodnotu majetku zistiť, je pozrieť sa na aktuálnu účtovnú súvahu, kde budeme vychádzať zo sumy aktív, ktorú môžeme podľa potreby upravovať o rôzne položky. Keďže je našim cieľom zistiť, koľko peňazí by nám priniesol predaj všetkého majetku, od hodnoty aktív odpočítame všetky položky, ktoré nebudeme schopní speňažiť. Následne sa v súvahe pozrieme aj na stranu pasív a odpočítame aj výšku všetkých záväzkov. Účtovná hodnota však nie je úplne exaktnou hodnotou, preto môžeme jednotlivé položky majetku nahradiť cenou, ktorú by sme za majetok museli zaplatiť, pokiaľ by sme ho kupovali teraz.

Z dôvodu najmä vysokej hodnoty nehnuteľností býva častou praxou predaj spoločnosť po vyňatí nehnuteľností z nej a následný prenájom. Pôvodnému majiteľovi tak zostane pasívny príjem vo forme príjmov z prenájmu nehnuteľnosti so stabilným nájomníkom a vďaka tomuto kroku je možné dosiahnuť prijateľnejšiu cenu za predaj podniku pre kupujúceho.

Znalecký posudok

Keďže je hodnota firmy subjektívna záležitosť a každý záujemca si názor na cenu vytvorí sám, znalecký oceňovací posudok nie je pri predaji firmy nevyhnutnosťou. Vytvorenie znaleckého posudku, alebo podobného dokumentu zhŕňajúceho všetky dôležité podnikové dáta, však môže byť pri predaji firmy veľkou výhodou. Nie každý záujemca bude s vypočítanou cenou súhlasiť, každý však ušetrí množstvo času, pokiaľ takýto dokument dostane do rúk a nemusí potrebné informácie zdĺhavo zbierať sám. Vzhľadom na to, že bežný predajný proces zahŕňa odovzdávanie informácií o firme mnohým záujemcom, výrazne to tak môže urýchliť jeho celkovú dĺžku.

Radi pre vás spracujeme oceňovací posudok podľa vašich potrieb, viac informácií o našich službách ohľadom ocenenia nájdete tu.