Výroba priemyselných kotlov a tlakových nádob s vlastným areálom

Česká republika

číslo ponuky: 230019

4 výrobní haly
Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% akcií ve společnosti
 • výrobní areál společnosti v hodnotě 75 -125 mil. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě cca 25,5 mil. Kč
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v aktuální hodnotě
Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti nad rámec minimální provozní potřeby
4 158 000 € (105 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
2 059 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
404 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
36

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť, zameraná na výrobu a dodávky priemyselných kotlov na biomasu vlastnej konštrukcie, tlakových nádob, tepelných výmenníkov, nádob a zariadení pre energetiku, tepelnú techniku, potravinárstvo a chemickom priemysle. Spoločnosť má za sebou úspešnú históriu presahujúcu 25 rokov.

Spoločnosť vyrába najmä kotly na rastlinnú biomasu a biomasu drevného pôvodu. Kotly na rastlinnú biomasu sú unikátne najmä vďaka schopnosti pojať na spálenie celé balíky rastlinnej biomasy (slama, seno atď.) bez nutnosti ich predchádzajúceho rozdelenia. Spoločnosť má zavedený systém environmentálneho manažmentu v súlade s normou DIN EN ISO 14001. Všetka výroba prebieha podľa EU smerníc, smerníc AD 2000 Merkblatt, ASME, CZ predpisov a ďalších noriem. Okrem výroby zabezpečuje spoločnosť aj servis a inšpekciu svojich inštalácií.

Spoločnosť má vlastné obchodné oddelenie, vďaka ktorému získava nové zákazky. Spoločnosť dodáva svoje výrobky najmä v rámci územia SR, ale aj v zahraničí (Grécko, Poľsko, Slovensko, Veľká Británia atď.). Najdôležitejšími zákazníkmi spoločnosti sú obce, mestá, elektrárne, priemyselné podniky, kúpeľné zariadenia a štátne inštitúcie.

Spoločnosť vlastní rozľahlý výrobný areál so 4 výrobnými halami s mostovými žeriavmi (nosnosť 1 až 25 ton). Výrobný areál sa nachádza vo vlastníctve Spoločnosti, administratívne priestory a manipulačné plochy si spoločnosť prenajíma od majiteľa spoločnosti ako fyzickej osoby za trhové nájomné. Budovy výrobného areálu sú v relatívne dobrom stave, v priebehu času boli zhodnotené prevažne 45 až 80% dotáciami v hodnote až 125 mil. Kč. V roku 2016 bola spracovaná odhadná vecná hodnota areálu na 97 500 000, – Kč (reprodukčná cena 115 900 000, – Kč), od tej doby hodnota areálu ale vzrástla. Neskôr boli na areál spracovávané bankové odhady na výške cca 100 000 000, – Kč.

Spoločnosť generuje relatívne štandardnú výšku tržieb vo výške cca 50 mil. Kč. Dôvodom poklesu v posledných rokoch bola najmä prechodná neistota investorov v rámci EÚ z dôvodu pandémie covid a vojny, postupom času sa ale situácia vracia k svojmu štandardu.

Majiteľ spoločnosť predáva len z dôvodu absencie nástupcu. Záujemcom by mal byť ideálne strategický investor, ktorý doplní príbuznou činnosťou svoje podnikanie a využije vynikajúce know how a dlhú pozíciu spoločnosti na trhu v obore. Fotka v ponuke je iba ilustračná, záujemcom po podpise NDA poskytneme podrobnejšie informácie vrátane fotografií areálu, prevádzky spoločnosti a samotných výrobkov.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • vybavenie výrobného areálu
 • strojné technológie
 • osobné a úžitkové automobily
 • hodnota hmotného majetku po odpočítaní dotácií cca 25,5 mil. Kč
 • zásoby v hodnote cca 7,0 mil. Kč (stav zásob sa v čase mení)

Nehmotný majetok

 • kontrakty s dodávateľmi a odberateľmi
 • systémom riadenia akosti podľa ČSN EN ISO 9001 :2009
 • certifikácia podľa smernice Európskeho parlamentu a PED 2014/68/EÚ
 • web a sociálne siete
 • licencie, patenty a know how

Nehnuteľnosti v majetku

Výrobný areál

 • rozloha budov v areáli: cca 5 026 m²
 • rozloha pozemkov: cca 7 278 m² (ostatná plocha, spevnené plochy, zastavané plochy)
 • areál zahŕňa obsahuje 4 výrobné haly s mostovými žeriavmi, ďalšie stavby a budovy, kotolňa
 • budovy boli postupne zhodnotené prevažne 45 až 80% dotáciami v hodnote 124 mil. Kč
 • odhad hodnoty areálu z roku 2016: reprodukčná cena 115,9 mil Kč, vecná hodnota 97,5 mil Kč

Prenájmy

Manipulačné plochy a administratívna budova

 • rozloha budov: 1 346 m²
 • manipulačné plochy 2 625 m²
 • nájomné 2 mil. Kč ročne

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 36

Zadlženosť

 • len prechodné, preklenovacie kontokorenty na plnenie zákaziek

Celkové ročné tržby

 • 2021: 53 mil. Kč
 • 2022: 48 mil. Kč
 • 2023: 52 mil Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2021: 6,5 mil Kč
 • 2022: 7,0 mil Kč
 • 2023: 10,2 mil Kč

Poznámka: Prevádzková EBITDA bola vypočítaná ako prevádzkový výsledok hospodárenia pred započítaním odpisov, po vylúčení tržieb z predaja DHM a materiálu a zostatkovej ceny predaného DHM a materiálu. Uvedená EBITDA nebola normalizovaná a očistená o neprevádzkové náklady.

Ostatné informácie

 • História: 26 rokov
 • Dôvod predaja: absencia nástupcu
 • Právna forma: a.s.
 • Predmet predaja: 100% akcií v spoločnosti
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.