Stavebná spoločnosť zameraná na výstavbu rodinných a bytových domov

Středočeský kraj, ČR

číslo ponuky: 210037

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 1 255 000 € (29 500 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
3 404 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
31 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
281 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
17

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou, najmä vykonávanie stavieb, ich zmien, a odstraňovaním stavieb. Spoločnosť sa zameriava najmä na výstavbu bytových a rodinných domov, prípadne budov občianskej vybavenosti. Spoločnosť má viac ako 30 ročnú históriu, za túto dobu si získala spoločnosť vo svojom okrese dominantné postavenie a pozíciu na stavebnom trhu.

Ročne spoločnosť získava približne 10 nových zákaziek. Momentálne je v spoločnosti zamestnaných 17 ľudí na HPP, majitelia si želajú, aby po predaji boli tieto pracovné miesta ideálne zachované.

Spoločnosť má vo vlastníctve pozemky a skladové priestory o rozlohe 1 909 m² (zastavaná plocha 486 m²), tieto nehnuteľnosti sú súčasťou predaja. Hmotný majetok v celkovej výške cca 15,2 mil. Kč v obstarávacích cenách zahŕňa niekoľko osobných a úžitkových automobilov, bager nakladač, kontajnery, nákladný automobil – nosič kontajnerov, elektronáradie, lešenie, atď.

Spoločnosť sídli v prenajatej budove, ktorá je aktuálne vo vlastníctve fyzických osôb, majiteľov spoločnosti. Spoločnosť môže pokračovať v tomto nájomnom vzťahu aj po predaji firmy. Spoločnosť by hradila nájom v trhovej výške 540 tis. Kč/rok, nájom je už zahrnutý v nákladoch a v deklarovanej ziskovosti.

Základná cena za 100% podiel v spoločnosti je stanovená na 29,5 mil. Kč, pričom táto hodnota zahŕňa všetok hmotný aj nehmotný majetok spoločnosti, vrátane pracovného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a hotovosť) vo výške 10 mil. Kč. Výška pracovného kapitálu môže byť ku dňu predaja vyššia alebo nižšia, cena by sa teda upravovala podľa aktuálneho stavu.

V cene spoločnosti 29,5 mil. Kč je teda už zahrnutý hmotný majetok vo výške 15,2 mil. Kč v obstarávacích cenách a 10 mil. Kč pracovného kapitálu. Alternatívou je predaj spoločnosti spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve majiteľov, v takom prípade by cena bola o 19 mil. Kč vyššia.

Súčasní spoločníci sú zároveň konateľmi spoločnosti na základe pracovných zmlúv, zastávajú aktuálne pozície vedúceho výroby a vedúceho technicko-ekonomického úseku. Po predaji podniku sú majitelia ochotní zastávať úlohu vedúcich pracovníkov po obmedzenú dobu, v dlhodobejšom horizonte si ale bude musieť nový majiteľ nájsť náhradu na tieto pozície. Spoločnosť je úplne funkčná a môže bez prestania fungovať ihneď po nadobudnutí novým majiteľom.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Hmotný majetok

 • Nákladný automobil MERCEDES-BENZ
 • ATEGO nosič kontajnerov + kontajnery
 • Rýpadlonakladač CATTERPILLAR
 • 9x osobné a úžitkové automobily
 • Vysokozdvižný vozík Desta
 • Kompresor
 • 5x stavebný a obytný kontajner
 • Lešenie (rúrkové, HAKI, RUX a pod.)
 • 2x stavebný výťah LOSP 200
 • Systémové debnenie
 • Vibračná technika (dosky a pechy)
 • Bloková, pásová píla a okružné píly
 • Ohrievače, odvlhčovače
 • Ostatné elektrické a ručné náradie
 • Vybavenie kancelárií, vrátane výpočtovej techniky
 • Kopírovací stroj Minolta
 • Celkovo firma vlastní hmotný majetok (v obstarávacích cenách) v hodnote 15.200.000,- Kč

Pracovný kapitál

 • v cene spoločnosti sú zahrnuté zásoby, pohľadávky, hotovosť a záväzky v hodnote 10.000.000,- Kč

Nehmotný majetok

 • kontrakty s odberateľmi
 • databáza klientov
 • webové stránky
 • stabilný pracovný tím

Nehnuteľnosti v majetku spoločnosti

Skladovacie priestory

 • rozloha pozemkov: 1909 m²
 • zastavaná plocha 486 m²

Nehnuteľnosti v prenájme

Budova s kanceláriami:

 • rozloha pozemkov: 1108 m²
 • rozloha budov: 553 m²
 • výška nájomného: 230 tis. Kč/rok
 • odhad hodnoty: 20 mil. Kč

Táto nehnuteľnosť môže a nemusí byť súčasťou predaja.

Aktuálne platené nájomné vo výške 230 tis. Kč / rok je nižšia ako trhová, preto po predaji firmy by sa nájom zvýšil na trhovej výške, na hodnotu 540 tis. Kč / rok. Toto zvýšenie je už zahrnuté vo výpočte normalizovanej EBITDA.

Zamestnanci

 • 17x zamestnanec na HPP

Zadlženosť

 • spoločnosť má zriadený kontokorentný úver s úverovým limitom 1.500.000,- Kč, aktuálne nie je čerpaný

Celkové ročné tržby

 • 2018: 39 mil. Kč
 • 2019: 73 mil. Kč
 • 2020: 67 mil. Kč
 • 2021: 68 mil. Kč
 • 2022: 80 mil. Kč

Ročný zisk pred zdanením a odpismi (EBITDA)

 • 2018: 0 mil. Kč
 • 2019: 6,3 mil. Kč
 • 2020: 5,5 mil. Kč
 • 2021: 7,3 mil. Kč
 • 2022: 6,6 mil. Kč (predbežne)

Pozn.: účtovná EBITDA je vyššia ako deklarovaná, pretože výpočet EBITDA bol upravený tak, aby odrážal ziskovosť spoločnosti, keby platila trhovú výšku nájmu za prenajímané priestory vo výške 540 tis. Kč/ rok.

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 30+ rokov

Dôvod predaja: vek majiteľov

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.